R. Beutler / stadtwildtiere.ch
 1
 Feuersalamander (Salamandra salamandra)
 22.10.2017